ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR:
İşbu Üyelik Sözleşmesi (Kısaca Sözleşme olarak anılacaktır);

ALEMDAR MAH. HIMAYE-I ETFAL SOK  adresinde mukim  GOLDIST BILISIM A.Ş. ( “ erajewel.co ” olarak anılacaktır.)

ile 

Adresi ve adı/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi (Kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU:
İşbu Sözleme, üyenin 
erajewel.co  tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

MADDE 3 – TANIMLAR:
Aşağıda yer alan terimler işbu sözleşme kapsamında tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmaktadırlar.

Buna göre;
Üye: 
erajewel.co  iş bu sözleşmeyi kabul ederek üyelik başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş  erajewel.co  aracılığı ile sunulacak ürün ve/veya servislerinden faydalanacak kişiyi,

E-Posta Adresi:Üyenin bildirmiş olduğu ve üye hesabına tanımlı olan, kullanımı, muhteviyatı ve gizliliği üyenin sorumluluğunda bulunan, üyeliğin kurulması esnasında tanımlanan ve akabinde değişiklik yapılması mümkün olmayan elektronik posta adresi.

Şifre:Üyenin, e-posta adresi ile birlikte kullandığı ve üyenin sistem tarafından tanınmasını sağlayan, 
erajewel.co  tarafından  erajewel.co  üzerinden sunulan servislere ulaşımda zorunlu; kullanılması ve güvenliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu üyeye ait olan, üye tarafından belirlenmiş altı 6 ila 16 hane arası alfanumerik ibareyi,

Üye Hesabı:Üyelerin 
erajewel.co  nezdinde bulunan, işbu sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla kullanabileceği hesabı,

Ürün/Hizmet:
erajewel.co  tarafından işletilen  erajewel.co  üzerinden satışı yapılmak amacıyla satışı yapılan malları, sunulan servisleri,

Ürün/Hizmet Bedeli:
erajewel.co  üzerinden üyelerin bilgisine sunulan ürün veya hizmetin ait satış fiyatı,

Kullanıcı:Üye olup olmadığını bakılmaksızın, 
erajewel.co  adresinin genel kullanıma açık alanlarını ziyaret edebilen, bu alanlarda işlem yapmasına izin verilen gerçek kişi,

Kredi Kartı/Banka Kartı:Üyelerin, 
erajewel.co  adresi üzerinden yapacakları işlemlerde kullanabilecekleri, yetkili kuruluşlarca çıkartılmış ve nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan, ilgili mevzuatı uyarınca geçerli olan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,

Hizmet Kanalları:Seçimi münhasıran 
erajewel.co ’e ait olmak üzere mobil telekomünikasyon uygulamaları, JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri, kiosk ve internet ( erajewel.co ) altyapı platformu ve benzerlerini,

Hediye Puanı: Hak etme, tahsis edilme ve kullanım koşulları münhasıran 
erajewel.co  yetkisinde bulunan, üye ve/veya kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan fiziki varlığı olan basılı belge ya da fiziki varlığı olmayan numara,

Sipariş Onayı:
erajewel.co  üzerinden verdikleri siparişin teyidi amacıyla üyelerin  erajewel.co  bünyesinde kayıtlı e-posta adresine ve/veya SMS ile cep telefonu numarasına gönderilen, siparişin ayrıntılarına yer verilen bildirim,

Hesabım Menüsü: 
erajewel.co  üzerinden erişilen, üyelerin  erajewel.co  bünyesindeki gerçekleştirdikleri işlemleri ve siparişlerin aşamalarını takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,

SMS:Kısa Mesaj Servisini,

Müşteri Hizmetleri: Üyelerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri 
erajewel.co 'in ilgili bölümünü ifade etmektedir. İşbu sözleşmede tanımların tekilleri çoğullarını, çoğulları tekillerini de içerecek şekilde anlam ifade etmektedir.

MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:
4.1 Üyelik Başvurusu
4.1.1 
erajewel.co  üyeliği, üyelik formunun uygun bir biçimde doldurulması suretiyle başlatılabilmektedir. İlgili kabul bildirimini tıklamak suretiyle  erajewel.co 'e üyelik başvurusu yapan herkes, işbu sözleşme’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini, üyelik için gerekli koşullara sahip olduğunu ve işbu sözleşmenin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.  erajewel.co  özel bir kulüp olup  erajewel.co , işbu sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.1.2 Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu başvuran tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir. Verilen bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde üyelik iptal edilebilir. Bu durumda üye, 
erajewel.co  üzerinden yapmış olduğu hiçbir işlemden ötürü herhangi bir ad altında ürün, hizmet, gider, tazminat vs. talep etmeyeceğini, bu nedenle  erajewel.co 'in sorumluluğuna gidilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.  erajewel.co 'in, varsa, ödenmiş bedellerin, teslim edilmiş ürünün geri alınmasına ilişkin hakları saklıdır.

4.1.3 Üyelik, 
erajewel.co 'in inisiyatifinde olmak kaydıyla, hizmet kanallarının herhangi birinden başlatılabilir. Üyelik başvurusunda bulunarak sözleşme ilişkisi içerisine girmek isteyen üye, bunun için elektronik iletişim araçlarının kullanılacağını, bu itibarla kurulacak hukuki ilişkinin el ile atılacak ıslak imzanın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, bu hukuki ilişki için ayrıca bir ıslak imza ile teyit gerekmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.1.4 Üye, üyelik başvurusunda, başvurunun kabulü için zorunlu bilgileri üyelik başvuru formuna doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Üyelik koşullarını sağlayan kişiler, başvuru tamamlandıktan sonra 
erajewel.co  tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini  erajewel.co  adresinden veya müşteri hizmetlerine başvurarak tamamlamakla yükümlüdür.

4.1.5 Üye, sözleşme şartlarını dikkatle okuyup kabul ettiğini, üyelik sözleşmesinin bir suretini dilerse saklayabilme kabiliyeti olduğunu, zaman zaman yapılabilecek değişikliklere ya da eklemelere, veri transferlerine, hizmet kullanım koşullarına kolaylıkla ulaşabildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikler ya da eklemeler 
erajewel.co  adresine ilk girişinde üyenin bilgisine sunulur. Kendisine sunulan “kabul et” seçeneğini tıklamayan üyenin üyeliği, tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük olmaksızın sona erdirilebilir. Üye, üyelik koşullarını sözleşme müddetince her zaman yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2 Üyelik Başlangıcı
erajewel.co  tarafından üyeliği başlatılan kullanıcıya, bildirdiği e-posta adresine e-posta gönderilmek suretiyle, üyeliğin başlatıldığında ilişkin teyit bildirimi gönderilir. Üye, üyeliğinin kabul edilerek başlatılmasıyla birlikte  erajewel.co  hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilecektir.

4.3 Üye Hesabının Kullanılması
4.3.1 Her üye, sadece bir üye hesabına sahip olabilir. Üye hesabı sadece iş bu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanılması maksadıyla kullanılabilir. Üye, 
erajewel.co tarafından sunulan hizmetleri ve/veya üye hesabını hiçbir şekilde hukuka ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici biçimde ya da hizmeti başkalarına satmak ve/veya ticari olsun olmasın gelir elde etmek amaçlarıyla ve/veya işbu sözleşme’nin amacı dışında kullanamaz.

4.3.2 
erajewel.co  bu hükme aykırı davranan ve/veya birden fazla üyeliğe sahip olduğunu tespit ettiği üyenin üyeliğini veya üyeliklerini herhangi bir bildirim yapmaksızın derhal sonlandırma hakkına sahiptir. Üyenin mevzuat veya işbu Sözleşme’de öngörülmüş olan yeterliliğe sahip olup olmadığının saptanamadığı hallerde, üyelik bu eksiklik giderilinceye kadar  erajewel.co  tarafından askıya alınabilir veya derhal iptal edilebilir.

4.4 E-posta adresi ve şifre
4.4.1  erajewel.co , üyeliğe ilişkin ayrıntıları, üyelik başvurusunun kabul edilmesinin akabinde, üyenin bildirdiği e-posta adresine gönderir. Üye,  erajewel.co  tarafından kayıtlı iletişim adreslerine gönderilen herhangi bir bildirimin teknik nedenlerle kendisine ulaşmaması durumunda  erajewel.co 'in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4.2 Üye tarafından kullanılacak olan e-posta adresi ve şifre’yi koruma mükellefiyeti ve kullanımla ilgili her türlü sorumluluk üyeye aittir. Üye, e-posta adresi ve şifre ile sisteme giriş yapılmasının ardından yapılacak olan işlemlerin ve verilecek siparişlerin kendisi için bağlayıcı olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4.3 Üyeye ait e-posta adresi ve/veya şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle 
erajewel.co  'in herhangi bir zarara uğraması veya bu nedenle doğan uyuşmazlıklardan dolayı herhangi bir ödeme yapması halinde  erajewel.co 'inuğradığı zararı tazmin etme ve/veya yaptığı ödemeyi üyeye rücu etme hakkına sahiptir  erajewel.co  bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme, sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

4.4.4 Üye, dilediği zaman şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Üye, şifre değişikliği için gerekli işlemleri 
erajewel.co  adresindeki ilgili bölümden yapabilir. Üye, şifresini unuttuğu takdirde müşteri hizmetlerini arayarak veya  erajewel.co  adresindeki yönlendirmeleri takip ederek şifresini alabilir.


4.4.5 
erajewel.co bildirilen e-posta adresi değiştirilemez,  erajewel.co  ise; sistemlerinde yapacağı değişiklikler, güvenlik nedenleri ve/veya herhangi bir sebeple, üyeden e-posta adresini değiştirmesini talep edebileceği gibi şifreyi de değiştirebilir. Üye, e-posta adresini değiştirmesi yönündeki taleplere uyacağını taahhüt eder. Herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi halinde  erajewel.co , değişikliği üyeye SMS veya e-posta yoluyla bildirecektir. Üye  erajewel.co  tarafından kendisine bildirilen değişikliklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 Üye’ye Ait Kişisel Bilgiler
4.5.1 Gerek üyeliğin başlangıcı, gerek devamı esnasında üyeden kişisel bilgiler talep edilebilmektedir. Üyenin bildirdiği ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve üyenin güvenliği açısından alınan bilgiler; Üye tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki üyeye ait kişisel bilgiler üye tarafından değiştirilebilir; bunun için üye, gerçekleştirilecek güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.

4.5.2 Üye; vermiş olduğu ve 
erajewel.co  veri tabanında saklı tutulan iş bu sözleşme konusu kişisel bilgilerin (ad, soyadı, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, irtibat numarası vb.) siparişlerin ve üye hareketlerinin,  erajewel.co  tarafından istatistiksel raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında ve kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  erajewel.co  bu bilgileri üyenin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanacağını, başkasıyla paylaşması halinde, üçüncü şahsın da bu ilkelere uygun davranmasını temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.3 Üye, 
erajewel.co ’ a göndereceği e-posta, faks ve mektupların kendisine ait kişisel bilgileri içermesi halinde, bu bilgilerinin gizliliğinden ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu,  erajewel.co 'in yukarıda tanımlanan koşullar çerçevesinde hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, müşteri hizmetleri ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının  erajewel.co  tarafından saklanabileceğini bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini kabul eder.

4.5.4 Üye, işbu sözleşme şartlarını kabul etmekle, sağladığı her türlü kişisel bilgi ve kullanım sırasında yaptığı işlemlerle ilgili olarak gerek 
erajewel.co  gerekse yetkili mercilerin sorgulama hakkı olduğunu, talep edilmesi durumunda gerekli bilgiyi ayrıntılı şekilde sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.


4.6 Üyeliğin Sonlanması
4.6.1 
erajewel.co 'in, üye hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi ve/veya tespit etmesi halinde üye hesabı kapatılabilir ve/veya iş bu sözleşme, hiçbir ihtara gerek görülmeksizin  erajewel.co  tarafından feshedilebilir. Bu durumlarda üyenin tazminat ve benzeri herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

4.6.2 
erajewel.co , gerekli gördüğü takdirde, üyeliği herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sona eren üyelik bilgileri  erajewel.co ' un belirleyeceği zaman diliminde  erajewel.co  veri tabanında saklanmaya devam eder.

4.6.3 Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak üye hesabını kapatabilir. Üye, 
erajewel.co  adresine üye girişini tamamlandıktan sonra ilgili sayfadan üyeliğini sona erdirebilir. Ayrıca üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini  erajewel.co  müşteri hizmetlerine ileterek üye hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyelik, üyenin bu yöndeki talebini  erajewel.co 'e iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin  erajewel.co  tarafından tamamladığı anda sona erer.  erajewel.co  üyeliği sonlandırma nedenini sorma hakkı vardır. Üye, sonlandırdığı üyeliğini müşteri hizmetlerine başvurarak tekrar başlatabilir. Bu durumda başlatılan üyelik, önceki üyelikten bağımsız, yeni bir üyelik olarak işlem görür.

4.6.4 Üye hesabının kapatılması halinde; 
erajewel.co ’dan herhangi bir hak ve/veya alacağı olmadığını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat ve benzeri talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 - HİZMET İLE İLGİLİ ŞARTLAR:
5.1 Üye, 
erajewel.co  üzerinden sunulmuş olan ürün/hizmet için, o ürüne/hizmete özgü fiyatı, koşulları uyarınca satın alma talebinde bulunabilecektir.  erajewel.co , web sitesinde yer verdiği ürün veya hizmetlerde nitelik ya da nicelik açısından da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Web sitesinde yer verilen görseller gerçeklerden farklılık gösterebilir. Bu farklılık bölge ya da ülke çapında paketleme, boyut ve sair usullerde de cereyan edebilir. 


E-BÜLTEN ÜYELİĞİ

Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize üye olun